> > >   PROSTĚJOV EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.

vloženo: 13.08.2012           komentářů: 0

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem „Strategický plán LEADER region
Prostějov venkov 2007-2013“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním
fondem v rámci 17 kola Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření a IV. 1.2.
Realizace místní rozvojové strategie 8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.
8. výzva MAS Prostějov venkov o.p.s.
Termín vyhlášení výzvy: 10.8.2012
Termín příjmu žádostí: Od 20. 8. 2012 do 7. 9. 2012
Příjem probíhá od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den příjmu do 12 hodin
Místo podání žádostí: Kancelář MAS v budově městyse Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41,798 12
Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů domluvit telefonicky předem. V případě, že bude projekt
odevzdán po tomto termínu, bude automaticky vyřazen.
Žadatel se řídí následujícími dokumenty:
1. Výzva
2. Fiche 2, 4, 5, 6 a 7 – naleznete v nich preferenční kritéria pro bodování projektů a seznam příloh
3. Pravidla IV.1.2
4. Metodika pro tvorbu fichí
Tyto dokumenty a další podrobné informace naleznete na internetových stánkách www.maspvvenkov.cz v sekci
Leader společně s formulářem žádosti a manuálem pro výběrovou komisi.
Způsob podání
1. Žadatel zpracovává žádost o dotaci v softwarovém nástroji zveřejněném pro danou výzvu na internetových
stánkách www.maspvvenkov.cz. Aktuální formulář má označení Prostějov venkov o.p.s. Kolo příjmu: 17.
2. V rámci jedné výzvy může žadatel podat v rámci Fiche pouze jednu žádost.
3. Žádost musí být zpracována v rámci jedné Fiche (není možné podat jednu žádost na opatření z různých Fichí)
4. Projekt musí čerpat více než 50 % způsobilých výdajů z hlavního opatření
5. Výše dotace je omezena zvoleným režimem podpory, který žadatel vybírá z možností v příslušné Fichi
6. Elektronickou verzi projektové žádosti včetně povinných příloh předává žadatel v termínu příjmu žádostí.
Projekty doručené po termínu výzvy nebudou MAS zaregistrovány.
7. Žádost o dotaci na MAS je předkládána v elektronické podobě na CD ve formátu pdf.
8. Žadatel podepisuje žádost i přílohy před pracovníkem MAS osobně po ověření zmocnění k podpisu (u
právnických osob statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či jiném způsobu delegace),
nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud žádost předává zmocněná osoba, musí být podpisy
žadatele na čestných prohlášeních úředně ověřeny.
9. Žádost neobsahující všechny povinné přílohy nebude místní akční skupinou přijata.
Přílohy požadované MAS
1. Pokud žadatel není vlastníkem majetku zahrnutého v projektu nebo je pouze spoluvlastníkem, předloží na
MAS výpis listu vlastnického – kopie, smlouvu o nájmu – kopie a souhlas majitele s realizací projektu na jeho
majetku - originál.
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
2. Dále předloží dokumenty, ve kterých je uvedeno, kdo je oprávněn podepisovat za danou organizaci (stanovy,
volba statutárních zástupců, u obcí postačí doklad o zvolení starostou – prostá kopie).
3. Nepovinnou přílohou je vyjádření stavebního úřadu, že na daný projekt není třeba stavební povolení,
ohlášení ani jiné řízení stavebního úřadu. Doporučujeme všem žadatelům, u kterých tomu odpovídá
projektový záměr, aby si vyjádření pořídili.
Termín pro předložení příloh: Veškeré povinné i nepovinné přílohy jsou předkládány společně se žádostí, jedinou
výjimku tvoří projekty podléhající stavebnímu povolení. V den podání žádosti bude na MAS předložena prostá kopie
Rozhodnutí - Stavební povolení a projektové dokumentace. Do 14 kalendářních dní předloží žadatel tento
dokument s nabytím právní moci a technickou dokumentaci opatřenou razítkem příslušného stavebního úřadu.
Územní vymezení - Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud je projekt realizován na území působnosti
MAS:
Výše a míra dotace
Alokace: Na realizaci projektů dle portálu Farmáře ze dne 1. 8. 2012 je v roce 2012 určeno 7 773 715 Kč včetně
298 559 Kč převedené alokace z opatření IV.1.1. Do 8. výzvy je určeno 4 751 475 Kč. Alokace určená na jednotlivé
fiche je pouze rámcovým vodítkem, konečnou částku ovlivní přesuny nedočerpané alokace. Nový formulář žádosti
nám umožní vyhlásit výzvu na 4 751 474 Kč.
Číslo
fiche
Název fiche Hlavní opatření Alokace
PRV v Kč
2 Podpora nezemědělského podnikání III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
200 000
4 Občanské vybavení a služby III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 2151474
III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.1.3.. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky,
hippostezky a další tematické stezky
5 Kulturní dědictví III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 1 000 000
6 Cestovní ruch Ubytování, sport 300 000
7 Podpora drobného podnikání III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
1 100 000
8. výzva alokace celkem 4 751 474
Alojzov Mostkovice
Bedihošť Myslejovice
Biskupice Ohrozim
Bystročice Plumlov
Čehovice Prostějovičky
Čelčice Seloutky
Dětkovice Skalka
Hrubčice Stínava
Klenovice na Hané Určice
Klopotovice Vícov
Kralice na Hané Vrbátky
Krumsín Výšovice
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Fiche 2 - Podpora nezemědělského podnikání
Opatření – III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Dotace je zaměřena na diverzifikaci výroby zemědělských subjektů, tj. na zahájení a rozvoj nezemědělských činností.
Záměr a) je určen na zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy. V rámci záměrů b), c) a d) je podporována
nová výstavba a modernizace decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie
(biomasy nebo bioplynu) a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např.
tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety).
Činnosti dle CZ-NACE:
 V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách: B 08 (Ostatní těžba a
dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb); C.29
 V případě poskytnutí podpory v režimu „de minimis“ jsou mimo činností uvedených výše podpořeny i
následující činnosti: H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3
Vnitrozemská osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační činnosti), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), R 93.11 (Provozování sportovních
zařízení) a R 93.13 (Fitness centra)
Oprávnění žadatelé:
- fyz. a práv. osoby podnikající v zemědělství déle než 2 roky, v záměru b) i skupina osob sdružená smlouvou
dle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., kterou 10% tvoří fyz. nebo právnické osoby podnikající v zemědělství dle
zákona č. 252/1997 Sb.
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč
Režim podpory: De minimis
Výše dotace:
Podniky Počet zaměstnanců Roční obrat nepřesáhne Výše dotace
Malé méně než 50 10 000 000 EUR 60%
Střední 50 -249 50 000 000 EUR 50%
Velké 250 a více více 40%
Záměr Kód Způsobilý výdaj
a 935 Provozovna určená pro nezemědělskou činnost
a 936 Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do
nezemědělských činností
a 955 Propagace a marketing (pouze v režimu „de minimis“)
b 937
Bioplynová stanice
b 938 Technologie čištění bioplynu za účelem použití pro pohon motorových vozidel
b 939 Veřejná plnící stanice
c 940 Kotelny a výtopny na biomasu
d 941 Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
a,b,c,d 996 Nákup staveb souvisejících s projektem
a,b,c,d 997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
a,b,c,d 998 Projektová dokumentace
a,b,c,d 999 Technická dokumentace
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Limity - maximálních hodnoty způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj Limit
996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt
999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt
955 Propagace a marketing max. 20 % způsobilých výdajů
Fiche 4 – Občanské vybavení a služby
Hlavní opatření –III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření - III. 2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Vedlejší opatření - III.1.3. Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví,
kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Zázemí pro místní zájmové organizace a spolky.
Ve vedlejších opatřeních lze realizovat náklady na komunikace, chodníky, osvětlení… i na budování pěších tras včetně
odpočívadel v celkové délce nad 50% mimo lesní pozemky.
Oprávnění žadatelé:
- Obce, nestátní neziskové organizace, svazky obcí, církve, z.s.p.o., příspěvkové organizace zřízené obcí.
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace: 90 %, u obcí, svazků obcí a plátců DPH je DPH neuznatelný výdaj
Režimy podpory: De minimis 90%
Nezakládá veřejnou podporu 90 %
 Z hlavního opatření je třeba čerpat 50% nákladů
Opatření Kód Způsobilý výdaj
III.2.1.2 964 Občanské vybavení v oblasti sociální infrastruktury
III.2.1.2 965 Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury
III.2.1.2 966 Občanské vybavení v oblasti péče o děti
III.2.1.2 967 Občanské vybavení v oblasti vzdělání
III.2.1.2 968 Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit
III.2.1.2 969 Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících
center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků
III.2.1.2 970 Občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami
III.2.1.2 971 Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta (pouze v režimu „de minimis“)
III.2.1.2 972 Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu „de minimis“)
III.2.1.1 956 Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy,veřejně přístupných
účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na
zastávkách hromadné dopravy
III.2.1.1 957 Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury
III.2.1.1 959 Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce
III.2.1.1 960 Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
III.1.3.1 949 Tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a
dalších tematických stezek
III.1.3.1 950 Nákup a výsadba doprovodné zeleně
III.1.3.1 951 Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden
III.1.3.1 955 Propagace a marketing
všechna 996 Nákup staveb souvisejících s projektem
všechna 997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
všechna 998 Projektová dokumentace
všechna 999 Technická dokumentace
Limity - maximálních hodnoty způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj Limit
996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt (v rámci záměru b) 80 000 Kč)
999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt (v rámci záměru b) 220 000 Kč)
955 Propagace a marketing max. 20 % způsobilých výdajů (III.1.3.1)
Fiche 5 – Kulturní dědictví
Hlavní opatření – III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
 Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova
 Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
 Záměr c) stálé výstavní expozice
Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově
významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a
dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Oprávnění žadatelé:
- Obce, nestátní neziskové organizace, svazky obcí, církve, z.s.p.o., fyzické a právnické osoby dle zákona č.
513/1991 Sb., příspěvkové organizace zřízené obcí.
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace: 90 %, u obcí, svazků obcí a plátců DPH je DPH neuznatelný výdaj
Režimy podpory: De minimis 90%
Nezakládá veřejnou podporu 90 %
Památky zapsané v seznamu kulturních památek ČR – žadatel doloží výpis z registru kulturních památek a požádá o
vydání závazného stanoviska odbor památkové péče na ORP Prostějov, který je vypracuje na základě písemného
vyjádření NPÚ Olomouc.
Památky nezapsané – žadatel doloží přílohu č. 10 pravidel III.2.2 – vyjádření NPÚ, Horní náměstí 25, Olomouc
Záměr Kód Způsobilý výdaj
a 973 výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova
a 974 výdaje na vypracování programů regenerace památkově významných území, plánů péče o
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
území
a 975 výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova
a 976 publikační činnost a propagace projektu
b 977 stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních
objektů a prvků
b 978 výdaje na revitalizaci historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin
b 979 výdaje na zpracování posudku statiky budov či objektů v souvislosti s projektem
b 980 zpracování studií
b 981 restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova
c 982 stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch pro realizaci
výstavních expozic a muzeí
c 983 výdaje na zpracování libreta výstavní a/nebo muzejní expozice
c 984 výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a
muzeí
c 985 muzejní exponáty
b, c 996 nákup staveb souvisejících s projektem
b, c 997 nákup pozemků souvisejících s projektem
a, b, c 998 projektová dokumentace
b, c 999 technická dokumentace
Limity - maximálních hodnoty způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj Limit
996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt
999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt
976 Publikační činnost a propagace projektu max. 20 % způsobilých výdajů
980 Zpracování studií 80 000 Kč/projekt
985 Muzejní exponáty 50 000 Kč/projekt
Fiche 6 – Cestovní ruch
III.1.3.2. – Ubytování, sport
Dotace je zaměřena na rozvoj venkovské ekonomiky v oblasti podpory cestovního ruchu, zejména využití potenciálu
zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Výstavba malokapacitního ubytování (max. 60 lůžek), kempy, skupiny
chat, a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
V případě rekonstrukcí ubytovacího zařízení se musí jednat o stavbu schválenou stavebním úřadem k užívání pro
cestovní ruch. Žadatel doloží stavebním povolením, kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem nebo jiným
dokladem vystaveným stavebním úřadem.
Oprávnění žadatelé:
- Obce, nestátní neziskové organizace, svazky obcí, církve, z.s.p.o., fyzické a právnické osoby podnikající
v zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., nezemědělské podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace
zřízené obcí.
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Podnikáním v cestovním ruchu se rozumí živnost hostinská, provozování cestovní agentury a cestovní kanceláře,
tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provozování lyžařských vleků,
provozování střelnic, ubytovací služby.
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč
Režim dotace: De minimis
Výše dotace:
Podniky Počet zaměstnanců Roční obrat nepřesáhne Výše dotace
Malé méně než 50 10 000 000 EUR 60%
Střední 50 -249 50 000 000 EUR 50%
Velké 250 a více více 40%
Kód
Způsobilý výdaj
952 Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či
stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení
953 Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny
sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky
954 Nákup a výsadba doprovodné zeleně
955 Propagace a marketing (pouze v režimu „de minimis“)
996 Nákup staveb souvisejících s projektem
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
998 Projektová dokumentace
999 Technická dokumentace
Limity - maximálních hodnoty způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj Limit
996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt
999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt
955 Propagace a marketing max. 20 % způsobilých výdajů
Fiche 7 – Podpora drobného podnikání
Hlavní opatření – III. 1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Dotace je zaměřena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků
(zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a roční obrat je méně než 2mil. euro), včetně nových živností v oblasti
výroby, zpracování a služeb.
Činnosti dle CZ-NACE:
 V případě poskytnutí podpory na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách: B 08 (Ostatní těžba a
dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu
a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb); C.29
 V případě poskytnutí podpory v režimu „de minimis“ jsou mimo činností uvedených výše podpořeny i
následující činnosti: H 49.3 (Ostatní osobní pozemní doprava), H 49.4 (Silniční nákladní doprava), H 50.3
Vnitrozemská osobní vodní doprava, H 52 (Skladování), J (Informační a komunikační činnosti), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti), N (Administrativní a podpůrné činnosti), R 93.11 (Provozování sportovních
zařízení) a R 93.13 (Fitness centra)
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Oprávnění žadatelé:
- Fyzické i právnické osoby – mikropodniky = do 10 zaměstnanců (žadatel nesmí být zemědělec)
Způsobilé výdaje: 50 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace: mikropodniky 60%
Režim podpory: De minimis
Kód Způsobilý výdaj
942 Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků
943 Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji
mikropodniků
955 Propagace a marketing (pouze v režimu „de minimis“)
996 Nákup staveb souvisejících s projektem
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem
998 Projektová dokumentace
999 Technická dokumentace
Limity - maximálních hodnoty způsobilých výdajů
Kód Způsobilý výdaj Limit
996 Nákup staveb souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
997 Nákup pozemků souvisejících s projektem 10 % způsobilých výdajů
998 Projektová dokumentace 20 000 Kč/projekt
999 Technická dokumentace 80 000 Kč/projekt
955 Propagace a marketing max. 20 % způsobilých výdajů
Nezpůsobilé výdaje společné pro všechna opatření
1. nákup použitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2)
2. nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li u příslušného
opatření/podopatření stanoveno jinak)
3. nákup zemědělských výrobních práv
4. nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
5. prosté nahrazení investice
6. osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1)
7. DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí
8. úroky z půjček a úvěrů
9. bankovní poplatky
Způsobilé výdaje a doba realizace projektu dle Metodiky pro tvorbu fichí:
- Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné fichi.
- Od 1. 1. 2007 – projektová a technická dokumentace.
- Od 1. 1. 2007 do podání žádosti o proplacení – nákup nemovitosti
- Od zaregistrování žádosti na RO SZIF do podání žádosti o proplacení – ostatní výdaje (za vznik je
považováno vystavení objednávky, podpis smlouvy)
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
- Způsobilé výdaje je možné realizovat max. do 24 měsíců od podpisu dohody resp. 36 měsíců od podpisu
Dohody (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).
- Na vybrané tipy výdajů jsou v Metodice pro tvorbu fichí omezení tzv. limity
Termín registrace projektů na RO SZIF je říjen 2012. Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců. Nejzazším
termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a následně SZIF bude stanovený v Dohodě o
poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14 kalendářních dní před
termínem odevzdání na SZIF.
Formy finacování: Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloženy následující
formou, není-li v Metodice uvedeno jinak:
1. bezhotovostní platbou – žadatel činí prostřednictvím vlastního bankovního účtu,
2. hotovostní platbou - maximální do výše 100 000 Kč způsobilých výdajů v rámci jednoho projektu,
3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace dle sazeb stavebních prací RTS Brno, a.s.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určena na základě:
1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem,
2. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno,
3. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků.
Publicita:
Žadatel musí v předkládaných projektech uplatňovat publicitu programu, zejména pak použít logo EU, logo programu
Leader, logo MAS a logo PRV spolu s textem: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí. Pravidla publicity naleznete na stránkách www.szif.cz
Administrace:
1. Administrativní kontrolu – obsahové správnosti a kontrolu přijatelnosti provede kancelář MAS. Při zjištění
nedostatků vyzve písemně žadatele k odstranění nedostatků s přesně daným termínem doplnění. V případě
nedoplnění bude ukončena administrace žádosti z důvodu nesplnění podmínek Pravidel.
2. O výsledku kontroly bude žadatel informován písemně do 5 pracovních dní od ukončení administrativní
kontroly.
3. U žádostí, jež prošly kladně, proběhne prezentace před výběrovou komisí 25. 9. 2012. Na veřejném slyšení
žadatel seznámí s obsahem projektu hodnotitele. Posléze budou projekty hodnoceny a seřazeny dle
získaných bodů sestupně za každou fichi. Výsledný seznam schválí Programový výbor. Poté MAS zaregistruje
žádosti na RO SZIF (v říjnu 2012). O výsledku výběru je žadatel informován do 5 pracovních dní.
4. Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly, má možnost se do 7 pracovních dnů
ode dne následujícího po odeslání zásilky odvolat – podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou
MAS.
5. Pokud se obě strany nedohodnou, může žadatel podat žádost o přezkoumání postupu MAS nadřízený orgán,
a to nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá žádosti k zaregistrování na RO SZIF, zároveň má povinnost
sdělit to MAS.
PROSTĚJOV VENKOV o.p.s.
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, 798 12
IČO: 27693058
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
08/005/41100/671/000144
Podpis Dohody:
Žadatel je písemně vyzván k Podpisu dohody na RO SZIF a to ve lhůtě stanovené ve zvacím dopise. Při podpisu
předkládá povinné přílohy stanovené v Metodice. Pokud podepisuje zmocněný zástupce v režimu de minimis, při
podpisu předloží čestné prohlášení s podpisem žadatele. Žadatel zašle do 14 kalendářních dnů kopii Dohody na
příslušnou MAS
V průběhu realizace projektu bude příjemce dotace průběžně informovat MAS o veškerých změnách na formuláři
„Hlášení o změnách“ min. 5 pracovních dní předem. MAS potvrdí převzetí Hlášení o změnách, provede jeho kontrolu
a v případě, že je v pořádku a se změnami souhlasí, Hlášení potvrdí a předá na RO SZIF. Přílohou jsou změněné strany
žádosti o dotaci a všechny pozměněné přílohy. Dokumentaci, kterou žadatel obdrží přímo od SZIF je povinen do 14
kalendářních dní od obdržení v kopii doručit na MAS (Dohoda, Vyrozumění SZIF o schválení změn …).
Neposkytování výše uvedených informací MAS může být důvodem pro nepřijetí žádostí v dalších výzvách na období
do roku 2013.
Kontakty Prostějov venkov o.p.s.:
Ing. Ludmila Švitelová ředitelka MAS, tel. 724 788 131, e-mail: maspvvenkov@seznam.cz
Ing. Lenka Matoušková projektová mažerka MAS, tel. 725 177 677, e-mail: prostejov.venkov@seznam.cz
Na webových stránkách MAS www.maspvvenkov.cz v sekci LEADER 8. Výzva naleznete aktuální znění Pravidel
IV. 1.2., Fiche upravené pro tuto výzvu od data vyhlášení výzvy a žádost.
Schváleno dne

autor: http://www.mestoplumlov.cz

přidat komentář            zobrazit komentáře

  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  >  PROSTĚJOVSKÁ 112

26.10.2017

Byl to žert.
V podvečer přijato telefonické sdělení o tom, že někdo přemístil oznamovateli kolo, zatímco byl v posilovně a uzamkl ho nedaleko původního místa. Vyslána hlídka. Kontaktován oznamovatel. Kolo se nacházelo zhruba 20 metrů od posilovny a bylo zamčené dvěma zámky. Muž měl obavu cizí zámek sám přestřihnout, proto přivolal hlídku. Zjištěno, že kolo skutečně patří šestačtyřicetiletému muži. Za přítomnosti hlídky, řetízek sám přestřihl. Kdo bicykl poponesl opodál a uzamkl se zjistit nepodařilo.

26.10.2017

Neměl zámek.
V odpoledních hodinách přijato sdělení o podezřele se chovajícím muži, který do křoví uschovává jízdní kolo. Na místo, k prověření události vyslán okrskář. Zjištěno, že čtyřiapadesátiletý muž neměl zámek, a tak si chtěl kolo uschovat ve křoví. Jednalo se o staré dámské kolo, které dostal od kamaráda. Strážník zkontaktoval i jeho. Tvrzení čtyřiapadesátiletého muže bylo pravdivé. Kolo mu kamarád přenechal z důvodu svého zdravotního stavu a neschopnosti na něm dál jezdit

26.10.2017

Na dohodu zapomněl.
Půl hodiny před polednem přijato na lince 156 oznámení o uzamčení dvou jízdních kol k sobě, na hlavním hřbitově v Prostějově. Vyslána hlídka. Na místě kontaktován oznamovatel. Pětapadesátiletý muž uvedl, že k jeho kolu si někdo uzamkl další kolo a on nemůže odjet. Během rozhovoru s oznamovatelem se k hlídce přihlásil pětatřicetiletý muž a sdělil, že se starším mužem jsou spolupracovníci a ráno při příjezdu na hřbitov se domluvili, že si kola uzamknou jedním zámkem k sobě. Vše se vysvětlilo. Starší muž na to v průběhu dopoledne zapomněl, a proto si myslel, že druhé kolo je cizí.

21.10.2017

Hledaná osoba.
Při dohledu na veřejný pořádek v centru města si strážníci povšimli na Hlaváčkově náměstí slečny, která se podobala osobě, po které Policie ČR vyhlásila pátrání. Hlídka dotyčnou zadržela. Následně byla předvedena na obvodní oddělení.

20.10.2017

Otevření bytu.
V nočních hodinách přijata SMS zpráva, o výjezdu hasičů k otevření bytu. Na místo vyslána i hlídka MP. Po otevření dveří bytu nalezena na zemi ležící jednadevadesátiletá žena. Ta upadla a volala o pomoc. Přivolána sanitka ZZS.